Riktlinjer för avfallstransport och arbetsmiljökrav.

Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter.

Information om avfallshanteringen i Borås.

Vid ny- och ombyggnation behöver avfallsutrymmens placering och utformning beaktas i ett tidigt skede för att öka möjligheterna till en väl fungerande avfallshantering.

Kontakta kommunens avfallsorganisation tidigt i processen för att de ska kunna yttra sig om lämpliga metoder och lösningar. Om inte kommunen kontaktas i god tid finns risk att ny- eller ombyggnationen försenas till följd av att det i sent skede behöver göras justeringar enligt kommunens synpunkter genom byggnadsnämnden.

Arbetsmiljöverket har också möjlighet att stoppa avfallshämtarnas arbete om arbetsmiljön är bristfällig. Detta kan leda till att dyra och omfattande justeringar av avfallsutrymmet kan behöva göras i efterhand för att undvika att avfall till exempel hämtas på en annan anvisad plats.

Detaljplanen skapar förutsättningar för vilken typ av avfallsutrymme som ska användas. Exempelvis behöver det i detaljplanen finnas med om rörledningar för sopsug ska grävas ned. Därför är det av största vikt att kommunens avfallsorganisation kontaktas i detta skede för att de ska kunna ge synpunkter på val av insamlingssystem, placering samt framkomligheten för hämtningsfordon.

I projekteringsskedet beslutas detaljerna kring hur det valda avfallsutrymmet ska utformas mer i detalj. Även här är det viktigt att kommunens avfallsorganisation kontaktas för att de ska kunna ge synpunkter på utform­ningen av avfallsutrymmet.

I bygglovsskedet ska byggnadsnämnden remittera ärendet till kommunens avfallsorganisation för att samla in synpunkter.

Under byggskedet ansvarar byggherren för att de bestämmelser som framkommit tidigare i processen efterlevs.

Efter byggskedet ska en slutbedömning göras av byggnadsnämnden. En slutbesiktning bör även göras av kommunens avfallsorganisation eller utsedd representant innan drift­sättning av avfallsutrymmen.

Allmänna riktlinjer.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att det lokala systemet fungerar gentemot kommunens insamlingssystem och att det finns tillräckliga avfallsutrymmen för både boende och lokalhyresgäster.

Det finns några centrala riktlinjer som gäller vid all utformning av avfallsutrymmen och miljön runt omkring utrymmena:

 • Utrymmen för avfall ska vara väl tilltagna.
 • Det ska vara möjligt att lämna alla fraktioner av hushållsavfall, det vill säga restavfall, matavfall och grovavfall.
 • Det är bra om även återvinningsmaterial kan lämnas i avfallsutrymmet, så som förpackningar och tidningar.
 • Välj ett flexibelt system så att det finns beredskap för ytterligare krav på sortering som kan komma i framtiden.
 • De boende ska känna trivsel när de lämnar sitt avfall och uppleva att det är lätt att göra rätt vad gäller avfallssorteringen.
 • Det ska vara lätt att hålla rent i ett avfallsutrymme.
 • Avfallshanteringen ska inte orsaka olägenhet i form av lukt, buller eller skadedjur.
 • All utrustning, in- och utpassering ur avfallsutrymmena samt informationsmaterial ska vara anpassade till funktionshindrades behov.
 • All hantering av avfallsbehållare ska följa de arbetsmiljökrav som finns i Sverige, för att undvika arbetsskador hos hämtningspersonalen.
 • Avfallshanteringen ska uppfylla gällande lagar och föreskrifter, se nedan.
 • Köken måste vara anpassade för att rymma källsortering.

Viktiga lagar och regler.

 • Föreskrifter om avfallshantering för Borås Stad.
 • Miljöbalken, främst kapitel 1 och 15 (avfall och producentansvar).
 • Avfallsförordningen, om kommunens ansvar för hushållsavfall, om farligt avfall, elektriska och elektroniska produkter med mera.
 • Byggnadsverkslagen BVL, Byggnadsverksförordningen BVF och Boverkets Byggregler BBR, om funktionskrav vid utformning.
 • Arbetsmiljölagen AML, om arbetsmiljöaspekten.
 • Plan- och bygglagen PBL om markanvändning, placering av byggnader, modernisering och så vidare.