Vanliga frågor och svar om fastighetsnära insamling.

Här samlar vi vanliga frågor och svar om fastighetsnära insamling. Hittar du inte svar på din fråga kan du maila fni@borasem.se.

Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera förpackningsavfall. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Förändringen innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen och att insamlingskärl ska finnas nära hemmet senast vid 2026 års slut.

Alla hushåll och flerfamiljshus behöver senast under 2026 inrätta fastighetsnära insamling för att uppfylla kravet som träder i kraft den 1 Januari 2027. Planering tillsammans med fastighetsägare och förvaltare har påbörjats och kommer att pågå och under 2026 blir fokus på utkörning av kärl och drift.

Förpackningsinsamlingen för hushåll ingår i det kommunala ansvaret sedan 1 januari 2024 vilket innebär att Borås Energi och Miljö är den enda aktör som får hämta detta i Borås stad.

Pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar.

Matavfall och restavfall är krav sedan tidigare. Vi erbjuder även möjligheten att sortera farligt avfall exempelvis batterier och lyskällor och tidningar fastighetsnära.

Det finns ett kostnadsfritt alternativ om man klarar sig på hämtning av papper och plast varannan vecka samt månadshämtning på metall och glas och förutsatt att kärlen är placerade inom 0-5m från där vi närmast kan parkera tömningsfordonet.

För alternativa intervaller samt dragsträcka (sträcka mellan kärl och hämtningsställe) utgår avgift enligt återvinningstaxan.

Förpackningsinsamlingen ska alltid vara billigare än motsvarande för restavfall vilket gör att ju bättre man sorterar desto mer pengar kan man spara.

Det vanligaste är avfallskärl i storlekarna 190L och 370L. För pappersförpackningar och wellpapp finns även 660L kärl. Vi erbjuder även tömning av krantömmande behållare ovan jord eller nedgrävda, vilket fastighetsägaren står för inköp och installation utav.

Nej, återvinningsstationerna får inte räknas som fastighetsnära insamling, så senast den 1 Januari 2027 skall fastigheten ha tillgång till egen sortering.

Våra rekommendationer baserar sig på branschorganisationen Avfall Sveriges schabloner som då säger att 1 kvm per lägenhet är ett bra riktmärke om man vill ha de 5 förpackningsfraktionerna och matavfall samt restavfall på samma ställe och till det kostnadsfria intervallet där dragsträckan inte går över 5 m.

Ja, vi har ett beräkningsverktyg som vi använder . Hör av er till oss så hjälper vi er att räkna på olika lösningar utifrån kärl och intervall.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret här på hemsidan eller maila till FNI@borasem.se så kan vi tillsammans beräkan och planera en lösning för er fastighet.

Ja, upp till 50 meter mellan där vi kan parkera tömningsfordonet och snittet av där avfallskärlen står innefattar dragsträcka som fastighetsägaren betalar för.

Det finns flertalet alternativ så som tätare hämtningar, ev dela kärl med grannfastigheter, nyttja andra ytor än där man har sina nuvarande kärl osv. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Storleken är självklart viktig men även placeringen för att få till en så bra sortering som möjligt där det är enkelt för dom boende att göra rätt samt att vi kan tömma kärlen på ett smidigt sätt. Vi rekommenderar att höra av sig till oss gärna så tidigt som möjligt i processen och framför allt innan man söker bygglov.

Nej, det är fastighetsägarens ansvar att upprätta ett utrymme/en plats för avfallshanteringen. Bra att komma ihåg kan vara att vi inte kräver några inhängnader, miljöhus eller liknande för att tömma kärlen.

Då fastighetsägaren har ansvar för att inrätta en plats/utrymme där avfallskärlen/hanteringen kan ske så ställer naturligtvis dom nya reglerna krav även på er. Fastighetsägarna har även ansvaret för att informera de boende samt att se till att de sorterar enligt våra föreskrifter. Vi har informationsmaterial för att underlätta detta arbete.

Bredden på vägen ska vara minst 3,5m och den fria höjden bör vara minst 4,5m. Det behöver även var goda vändmöjligheter för fordonet.

Verksamheter innefattas inte av kraven, däremot finns möjligheten för samlokaliserade verksamheter att ansluta sig till systemet. Samlokaliserad är om verksamheten delar avfallsutrymme och avfallskärl med hushåll.

Arrendera om möjligt mer mark eller flytta kärlen till mark som ni äger.

Ja, det går bra det enda kravet är att kärlen skall stå på en plan hårdgjord yta och med handtaget utåt.

Är det felsorterat i kärlet lämnar vi kärlet utan att tömma det. Då ansvarar fastighetsägaren för att sortera om och antingen vänta till nästa tömning eller ringa oss för att beställa en ny tömning till en extra kostnad.
För att undvika felsortering finns det informationsmaterial att tillgå på 33 olika språk på websidan sopor.nu och det finns även möjlighet att ladda ner dekaler för att trycka och sätta upp för att göra det tydligt för de boende för att sortera rätt.