Deponi och cirkulär masshantering.

Avfall som körs till en avfallsanläggning för deponering ska vara karakteriserat. Kriterierna för och förfarandet kring mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, se Naturvårdsverkets hemsida.

Karakterisering av avfall.

Det är avfallsproducentens skyldighet att karakterisera avfallet. Som avfallsproducent räknas var och en som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Vad en karakterisering ska innehålla är olika beroende på vilken typ av avfall det rör sig om. Vi tar emot icke farligt avfall och asbest för deponering på avfallsanläggningen Sobacken. För att avfallet ska tas emot måste en kontroll som visar om materialet kan materialutnyttjas eller återvinnas vara gjord. Endast avfall som inte kan materialutnyttjas eller återvinnas får deponeras.

Om din verksamhet fortlöpande producerar samma typ av avfall kan en och samma karakterisering löpande gälla allt avfall från din verksamhet. En gång per år kontrolleras då om avfallet fortfarande stämmer överens med det som står i karakteriseringen. För avfall till deponi använd vårt formulär Grundläggande karakterisering. Fyll i formuläret för godkännande, när det sedan är godkänt kommer det i retur för underskrift. När detta är klart kan avfallet köras in. Vid eventuella frågor maila till gk@borasem.se

Asbest till deponi.

Fyll i formuläret för godkännande, när det sedan är godkänt kommer det i retur för underskrift. När detta är klart kan avfallet köras in. Kontakta materialcontroller på gk@borasem.se eller 0729-76 60 23 vid frågor.