Processavloppsvatten.

Avloppsreningsverken är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. De kan även ta emot avloppsvatten som liknar hushållsspillvatten från industrier och andra verksamheter. Vattentjänstlagen innehåller bestämmelser om detta.

Förebygg utsläpp av olja.

Om du har eller ska starta ett företag som generar ett processavloppsvatten som du vill släppa ut till det kommunala avloppsnätet ska du ta kontakt med oss för en bedömning av om vi kan ta emot det.

Regler för vad som får släppas ut till avloppsanläggningen finns i Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en publikation där du kan läsa om vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet. Varningsvärden för utsläpp av ett antal ämnen gäller i kommunen. Överskrids dessa ställs vanligen krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till kommunens avloppsnät. Att ett ämne inte finns medtaget i listan betyder inte att det fritt får släppas ut.

restaurang