Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Hämtning av rest- och matavfall är grundtjänsten i vårt avfallsabonnemang för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Utöver det kan ni sedan välja en rad tilläggstjänster – till exempel hämtning av tidningar och glas eller hyra container inför vårstädning.

Kostnader för abonnemang.

Avfallet ska vara sorterat utifrån våra kriterier för godkänd sortering, se längre ner på sidan. Till grundabonnemanget kan du välja att ha tilläggstjänster som kärl för tidningar och glas som en extra service för dina hyresgäster.

Kostnaden för grundabonnemanget är uppdelat i en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är beroende av antalet hushåll i fastigheten och där ingår även avfall som lämnas återvinningscentralerna samt papperspåsar till matavfallet. Den rörliga delen är beroende av volymen på kärlen, tömningsfrekvensen samt var kärlen ska hämtas. Priser finns i återvinningstaxan.

Beställning av papperspåsar.

Fyll i formuläret. Påsarna kommer att levereras inom 10 arbetsdagar från det att vi fått din beställning.

Leveranskostnad 250 kr. Papperspåsarna är gratis för hushåll (ej verksamheter).

Godkänd sortering.

Med godkänd sortering menas att:

  • Endast matavfall läggs i påse för matavfall.
  • Det är rätt sorterat i de olika kärlen.
  • Avfallet inte innehåller farligt avfall eller elektronik.

Om avfallet inte är rätt sorterat tas en extra avgift ut för ökade kostnader med hantering och omhändertagande av avfallet.

Vilka påsar kan jag använda?

Till restavfall kan du använda vilka påsar som helst och till matavfallet ska papperspåse från oss användas.

Lämna avfall till återvinningscentraler.

I avfallsabonnemang för hyreshus ingår lämnande av avfall till återvinningscentralerna. Avfall som kommer från hushållen i fastigheten eller som har uppkommit i skötseln av fastigheten får lämnas av hyresgästerna själva.

Om fastighetsägaren själv lämnar avfall från hyregästerna betraktas detta som ett verksamhetsavfall och då ska fastighetsägaren lösa ett återvinningskort på vår företagsåtervinningscentral Lusharpan. Fastighetsägaren kan också anlita en entreprenör och då gäller samma regler.

Mat- och restavfall kan inte lämnas till återvinningscentralerna utan endast i kärlen i anslutning till fastigheten.

Tilläggstjänster.

Borås Energi och Miljö kan erbjuda ett flertal tilläggstjänster som underlättar för era hyresgäster. Vi utför hämtning av återvinningsbara material som sorteras i olika kärl. Att använda någon eller några av våra tilläggstjänster behöver inte innebära någon större kostnadsökning för er eftersom mängden avfall i restavfallet ofta minskar. Vi kan hämta följande avfallsslag vid fastigheten:

  • Förpackningar av glas.
  • Förpackningar av metall.
  • Förpackningar av papper.
  • Förpackningar av plast.
  • Returpapper (tidningar).
  • Skrymmande avfall.
  • Elavfall.