Oljeavskiljare.

Miljöfarliga verksamheter som hanterar olja eller kan ge upphov till oljehaltigt process- och eller dagvatten behöver rena sitt vatten innan det släpps vidare till spill- eller dagvattennätet.

Förebygg utsläpp av olja.

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av dessa verksamheter bör golven utformas så att golvbrunnar undviks. För att förebygga utsläpp av olja måste du installera en oljeavskiljare. Information om vilka verksamheter som ska ha oljeavskiljare och hur du ska bära dig åt vid nyinstallation finner du i riktlinjer för oljeavskiljare.

Nya oljeavskiljare ska uppfylla gällande standard SS EN 858 del 1 och 2. Innan oljeavskiljaren installeras ska den anmälas till Borås Energi och Miljö via blankett för anmälan om oljeavskiljare. En bygganmälan ska även göras till samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera att du inte får installera din oljeavskiljare innan du har fått ett svar på anmälan från Borås Energi och Miljö. Installerar du oljeavskiljaren innan du har fått ett svar på din anmälan kan du komma att behöva göra ändringar i efterhand.

För utsläpp av spillvatten har Borås Energi och Miljö särskilda varningsvärden som inte får överskridas. Planerar du att ansluta din oljeavskiljare till dagvattennätet finns det även riktvärden för dagvattenutsläpp.

Ska du installera en oljeavskiljare utanför område med kommunalt avlopp ska du kontakta Miljöförvaltningen i Borås Stad. För att få veta mer om riktvärden för dagvattenutsläpp kan du kontakta vårt Kundcenter på 020-97 13 00.

restaurang