Anslutning av vatten och avlopp.

Ska ert företag anslutas till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen kontakta vårt Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Servisanmälan.

Skicka in en servisanmälan tillsammans med ritningar över ut- och invändig ledningsförläggning till oss. Anmälan ska göras minst 10 veckor innan du vill ansluta fastigheten. Innan du skickar in servisanmälan är det önskvärt att du har ett godkänt bygglov, dels för att anmälan är en bindande beställning på anslutning av fastigheten samt att uppgifter från bygglovet krävs för att göra en korrekt beräkning av anläggningsavgiften.

Gemensam förbindelsepunkt.

Ibland får vi förfrågningar om gemensam förbindelsepunkt till exempel vid gemensamhetsanläggningar. Huvudprincipen är att varje fastighet har en egen förbindelsepunkt. Det är upp till VA-huvudmannen att godkänna om så får ske, därför är det viktigt att ni hör av er i god tid inför markarbetena.

Sprinkleranslutning.

Sprinkleranslutning för brandvatten kan vara möjlig från dricksvattennätet. Möjligheten beror på om tillräcklig kapacitet finns tillgängligt för anslutningen och att anslutningen kan göras utan att säkerheten för dricksvattenförsörjningen äventyras. Om huvudmannen godkänner en sprinkleranslutning upprättas ett sprinkleravtal mellan huvudmannen och sökande fastighetsägare. Avtal krävs vid anslutning av sprinkler och en separat servisanmälan.

Vid installation av sprinkler krävs ett återströmningsskydd i enlighet med standarden SS-EN 1717 för minst vätskekategori 3.

Årlig brukningsavgift är 31 746 kr exkl. moms.