Brännbart avfall.

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat klassificeras som brännbart avfall. Hit räknas sorterat brännbart avfall från industri och affärsverksamhet eller sorterat brännbart avfall från bygg-, riv- och anläggningsverksamhet samt sorterat brännbart grovavfall från hushåll exempelvis trä, papper och spånskivor.

Material som inte får förekomma.

Farligt avfall.

Avfall som enligt avfallsförordningen (SFS2011:927) definieras som farligt avfall, såsom kemikalier, lösningsmedel, lysrör, batterier, kvicksilvertermometrar etc.
Orsak: Innehåller tungmetaller och miljöstörande ämnen och kräver enligt lag annan typ av behandling.

Asbesthaltigt avfall.

Eternitplattor, golvmattor innehållande asbest m.m.
Orsak: Det är farligt att andas in asbestfibrer då de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest ska deponeras på särskild anvisad plats.

Elektronikprodukter.

TV-apparater, vitvaror, radioapparater, datorer, mobiltelefoner, kaffebryggare, hårtorkar, rakapparater, hushållsmaskiner, belysningsanordningar etc.
Orsak: Förordningen om producentansvar (SFS 2005:209) för elektriska och elektroniska produkter.

Gummidäck från motorfordon.

Däck från bilar, lastbilar, motorcykel, och lastmaskiner.
Orsak: Omfattas av förordningen om producentansvar för däck (SFS1994:1236).

Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet m.m.

S.k ”riskavfall” som innehåller skärande, stickande och smittoförande avfall samt medicinavfall. (SOS FS 2001:8)
Orsak: Riskavfall kräver enligt lag annan typ av behandling.

Avfall innehållande PVC.

Golvmattor, duschdraperier, avloppsrör m.m. som kan innehålla PVC får ej förekomma.
Orsak: Kan orsaka driftstörningar och korrosion i pannan.

Plastavfall.

Utsorterad plast, plastklumpar (ihopsmält restmaterial från plastindustrier), m.m.
Orsak: Ej fossilfritt. Plastklumpar kan orsaka driftstopp i vår förbehandlingsanläggning.

Avfall innehållande gips.

Gipsskivor m.m.
Orsak: Gips och gipsskivor innehåller mycket svavel vilket ger höga halter av försurande gaser vid förbränning.

Avfall innehållande stora föremål av metall och annat icke brännbart.

Järn och resårmöbler, plåtbadkar, oljefat, cyklar, vajrar, trossar, spännband, metallskrot, material med en längd överstigande 3 m, isolering etc. samt inert material.
Orsak: Kan orsaka driftstopp i både vår förbehandlingsanläggning och i våra avfallspannor.

Rullar och balpressat material m.m.

Tapetrullar, tygrullar, trådrullar, plastfolie och videoband.
Orsak: Kan orsaka driftstopp i våra anläggningar.

Sågspån, pulver och dammande avfall.

Damm kan spridas till omgivningen.
Orsak: Kan orsaka explosion och brand i utrustning vilket kan medföra stopp av anläggningen och stora skador.

Organiskt, matavfall.

Frukt, grönsaker, slakteriavfall, matrester m.m.
Orsak: Vi får inte lagra matavfall enligt tillstånd och det kan förorsaka brand i bränslelager.

Monofraktioner

Borås Energi och Miljö förbehåller sig rätten att diskutera metoder och separata avgifter för att ta emot utsorterade fraktioner som kräver annan hantering utöver det vanliga.Till icke tillåtet avfall kan komma hänföras även andra avfallsfraktioner än de ovan nämnda till följd av ändrad lagstiftning, myndighets beslut eller motsvarande. I sådant fall fortsätter överenskomna priser att gälla utan någon ändring.