Vill du ansluta din fastighet?

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen kontakta vårt Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Att koppla in kommunalt vatten och avlopp.

Vi kontrollerar om det går att ansluta allmänt dricksvatten och avlopp till din fastighet. En förutsättning är att din fastighet ingår i verksamhetsområdet som vi ansvarar för. Fastigheter som ligger utanför vårt verksamhetsområde kan i vissa fall anslutas till den allmänna VA-anläggningen via avtal med oss, detta avgörs i varje enskilt fall.

Servisanmälan.

Skicka in servisanmälan VA tillsammans med ritningar över ut- och invändig ledningsförläggning till oss. Anmälan ska göras minst 10 veckor innan du vill ansluta fastigheten. Innan du skickar in servisanmälan är det önskvärt att du har ett godkänt bygglov, dels för att anmälan är en bindande beställning av anslutningen av fastigheten och att visa uppgifter från bygglovet krävs för att göra en korrekt beräkning av anläggningsavgiften.

Gemensam förbindelsepunkt.

Ibland får vi förfrågningar om gemensam förbindelsepunkt t ex vid gemensamhetsanläggningar. Huvudprincipen är att varje fastighet har en egen förbindelsepunkt. Det är upp till VA-huvudmannen att godkänna om så får ske, därför är det viktigt att ni hör av er i god tid inför markarbetena.

Verksamhetsområde.

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. Ett sådant område kallas verksamhetsområde.
Det finns fyra olika typer av verksamhetsområden. I varje verksamhetsområde ingår en vattentjänst. På ett geografiskt område kan alla fyra verksamhetsområden finnas. Men det kan också vara så att bara ett av verksamhetområdena finns inom det geografiska området. Det här innebär att läget på din fastighet avgör vilken eller vilka tjänster du kan ansluta till och är avgiftsskyldig för. Det finns verksamhetsområden för att:

  • Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen).
  • Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm).
  • Avleda dagvatten från fastighet (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten).
  • Avleda dagvatten från gata (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten).

Besök Borås Stads karta för att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta oss.

Lagar och regler om vatten och avlopp.

Information om det finns i en skrift som heter Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) är ytterligare en skrift som gäller för vatten och avlopp.

Avgiftsskyldighet

När vi upprättat förbindelsepunkter och informerat dig om detta inträder avgiftsskyldighet för vattentjänsterna. Det är först efter att anläggningsavgiften är betald som du har rätt till inkoppling till den allmänna anläggningen.

Hur beräknas anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften är en engångskostnad och beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisavgift, tomtyta och lägenhetsantal. Anläggningsavgiften beror också på hur din fastighet utnyttjas, om det är bostad eller annan verksamhet. Du kan läsa mer om avgiften i VA-taxan samt göra en uppskattning om hur stor din anläggningsavgift i vår VA-kalkyl.

Byggvatten.

Vid behov av byggvatten ska en skriftlig anmälan göras på blanketten servisanmälan tillsammans med en ritning över läget på bodetablering och önskad anslutningspunkt. Vi ska kontaktas tio arbetsdagar innan tidpunkt för inkoppling och anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med oss. Kostnaden för byggvatten framgår av VA-taxan. För enbostadshus/villa ingår byggvatten i anläggningsavgiften.

Koppla in vatten.

Vatteninstallationen i förbindelsepunkten för fastigheten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör anlitad av fastighetsägaren. Öppning och stängning av servisventil får endast utföras av vår personal.

Installera vattenmätare.

Vattenmätare installeras av vår personal. Innan vattenmätaren kan monteras ska du som fastighetsägare sätta upp en horisontell förankrad mätarkonsol med avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Ring och beställ uppsättning av vattenmätare hos Kundcenter.

Dagvatten.

Vatten från stuprör, smältvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen. Felaktiga anslutningar kan exempelvis leda till källaröversvämningar eller att reningsverken bli överbelastade.

Golvbrunn i garage.

Golvbrunn i garage bedöms inte vara nödvändigt i ett normalt villagarage som enbart används för privat bruk. Anledningen är för att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör golvbrunn inte installeras. Om golvbrunn ändå önskas ska detta motiveras väl och godkännas av Borås Energi och Miljö.