Avloppsreningsverket på Sobacken.

Boråsarnas avloppsreningsverk ligger på Sobacken och här renas avloppsvattnet från biologiskt material, fosfor och kväve. Avloppsreningsverket tog i drift 2018 och släpper ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. Avloppsslammet rötas i rötkammare och blir biogas som renas och tryckhöjs i uppgraderingsanläggningen.

Avloppsrening i tre steg.

Till avloppsreningsverket pumpas boråsarnas avlopp för rening som sker i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Det första steget, mekanisk rening tar bort grövre partiklar så som t.ex. grus, sand, pappersservetter och slam. I nästa steg, den biologiska reningen, renar mikroorganismer vattnet från organiskt material, kväve och fosfor. Det är en process som är känslig för föroreningar av olja, lösningsmedel och andra giftiga ämnen. Därför ska sådana ämnen inte spolas ner i avloppet! Sista steget renar vattnet från små partiklar och kvarvarande fosfor genom att ett aluminiumsalt och polymer tillsätts. Saltet reagerar med fosforn och bildar en fällning som får sjunka till botten. Det renade vattnet är sedan redo att släppas ut till Viskan.

Avloppsreningsverket är byggt för att rena avlopp från motsvarande 150 000 personer. Den ska klara av att rena vattnet till halter av 8 mg BOD7/liter, 8 mg kväve/liter och 0,2 mg fosfor/liter.

Slammet som separeras i det mekaniska steget i avloppsreningsverket behandlas tillsammans med slam från andra mindre avloppsreningsverk samt avskild olja från restauranger. Behandlingen hygieniserar slammet vilket avdödar sjukdomsalstrande bakterier som salmonella och E. Coli genom värme och genom att andra metangasproducerande bakterier gynnas. Den producerade metangasen kan användas som bränsle i bilar eller i värmepannor. Det behandlade slammet avvattnas och används dels till täckning av deponin och dels skickas det till förbränning i avfallsförbränningen på Ryaverket i Borås.

Tekniska data.

Miljötillstånd utsläppsvärden:
Fosfor 0,2 mg/l.
Kväve 8 mg/l.
BOD 8 mg/l.
Kapacitet: 150 000 pe (personekvivalenter).

Hitta tilll Sobacken.

  • Från Borås, ta riksväg 41 mot Varberg.
  • Följ vägen i ca 7-8 km .
  • Sväng av vid avfart skyltad "Energi- och Miljöcenter".
  • Lastbilar med avfall eller biobränsle samt leveranser, sväng höger skyltat vågstation.
    För personbilar till besöksparkeringen - fortsätt rakt fram mot kontor, besökande.