Kraftvärmeverken på Sobacken och Ryaverket.

Vi har två kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme i Borås, på Sobacken och vid Ryaverket. På Sobacken eldas biobränsle, avfall från skogsindustrin, och på Ryaverket används bland annat restavfall från hushållen som bränsle. Vi förser cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten, bostäder och lokaler.

Hur fungerar ett kraftvärmeverk?

I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som då bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Kraftvärmen är dessutom en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid.

Genom förbränning används energin i bränslet till att hetta upp vatten. Det upphettade vattnet flödar sedan genom en turbin som driver en generator. Generatorn i sin tur producerar elektricitet. Elektriciteten går ut på elnätet och det upphettade vattnet förs igenom en värmeväxlare som är sammankopplad med fjärrvärmenätet och blir värme och varmvatten i bostäder och lokaler.

Kraftvärmeverket Sobacken.

Här omvandlas skogsavfall i form av flisade grenar, toppar och rötter till fjärrvärme och el. Verket har en biopanna med verkningsgrad på 91 procent och en total effekt på 120 MWth (termisk effekt). Varmvattnet pumpas till Borås som fjärrvärme och ångan från pannan driver en turbingenerator och omvandlas till elektricitet. Kraftvärmeverket på Sobacken använder varje år ca 475 GWh biobränsle för att producera 155 GWh el och 375 GWh värme, varav 100 GWh från rökgaskondensering. Totalt nyttiggörs årligen 530 GWh förnybar och miljösmart energi.

Kraftvärmeverket Ryaverket.

Här finns två avfallsförbränningspannor där utsorterat restavfall från hushåll omvandlas till el, fjärrvärme och fjärrkyla. Pannorna är på 20 MW vardera och vid full last förbränns cirka 14 ton/timme avfall i de båda pannorna. Ur avfallspannornas rökgaser återvinns ytterligare nästan 10 MW via rökgaskondensering. Ångan från pannorna går till två ångturbiner som genererar elektricitet. Effekten på turbinerna är 20 MW respektive 17 MW.

Ackumulatortanken.

Ackumulatortanken är 70 meter hög och rymmer ungefär 37 000 kubikmeter fjärrvärmevatten. Den fungerar som en jättestor termos där varmt vatten kan lagras för att sedan användas när det behövs. Ackumulatorn kan användas som en spets- eller reservanläggning.

Webbkamera från ackumulatortanken.

Spana in vädret på stan med vår webbkamera som sänder live från toppen av ackumulatortanken.

Hitta till Ryaverket.

  • Besöksadress: Bäckeskogsgatan, port 4.
  • Leveransadress gods: Kilsundsgatan 14.
  • Flisleveranser: Kilsundsgatan, port 9.

Hitta tilll Sobacken.

  • Från Borås, ta riksväg 41 mot Varberg.
  • Följ vägen i ca 7-8 km .
  • Sväng av vid avfart skyltad "Energi- och Miljöcenter".
  • Lastbilar med avfall eller biobränsle samt leveranser, sväng höger skyltat vågstation.
    För personbilar till besöksparkeringen - fortsätt rakt fram mot kontor, besökande.