Vattenskydd.

Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt flergenerationsperspektiv.

Inom vattenskyddsområdet är det förbjudet eller krävs det tillstånd för att bedriva vissa typer av verksamheter. Föreskrifter reglerar i första hand verksamheter som innebär en påtaglig risk för negativ påverkan på vattenkvaliteten. Det kan exempelvis gälla industrier, jordbruk, avloppsanläggningar och nya väg- och byggprojekt. Det är främst nya verksamheter och anläggningar som berörs. Även om det i första hand är verksamheter som berörs av föreskrifterna så finns det några regler som du som privatperson måste känna till och följa. Det gäller bland annat att du inte får hantera följande produkter inom skyddsområdet, om det kan innebära risk för att vattnet förorenas:

  • Brandfarliga vätskor – till exempel petroleumprodukter.
  • Hälso- och miljöfarliga ämnen – till exempel färger, kemikalier och tjärprodukter.
  • Kemiska bekämpningsmedel samt rengöringsmedel.

Kommunens nämnd för miljöfrågor bevakar att föreskrifterna följs.

Skyddsområden och skyddsbestämmelser.

För Sjöbo vattenverk finns Öresjö vattenskyddsområde som omfattar hela Öresjös tillrinningsområde, det vill säga ytterligare delar av Borås Stad, en del in i Herrljunga kommun och en stor del i Ulricehamns kommun inklusive sjön Tolken. Skyddsområdet är indelat i tre zoner. Den innersta zonen har hårdare bestämmelser än de två yttre..

Miljökontoret ansvarar för tillsynen över vattenskyddsområdena i Borås Stad.