Byte av vattenmätare.

Vattenmätare ska bytas ut senast vart 5:e eller 10:e år beroende på mätarens storlek. Mätare i villor ska oftast bytas vart 10:e år enligt föreskrifter från SWEDAC, den svenska myndighet som kontrollerar kvalitet och säkerhet. Besök gärna www.swedac.se för mer information.

Fastighetsägarens skyldigheter.

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra.

Vattenmätaren ägs av Borås Energi och Miljö AB, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge oss tillträde vid behov av detta. I Borås Stad är det Borås Energi och Miljö som sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Före vattenmätarbytet.

Före bytet skickar vi ut ett brev med information om vattenmätarbytet. Om tiden inte passar eller du inte hinner åtgärda din mätarplats innan besöket måste du boka om via länken i brevet eller kontakta oss snarast för att boka in en ny tid.

När vi ska byta din vattenmätare tar besöket mellan 15-20 minuter och under tiden kommer vattnet att vara avstängt i fastigheten. Det är viktigt att det finns någon vuxen hemma vid mätarbytet. Har du husdjur ber vi dig hålla dem kopplade eller instängda under vårt besök. Vi byter inte mätaren om ingen är hemma.

Om du inte är hemma vid tiden för mätarbytet och inte bokat om din tid kommer du att debiteras en kostnad för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Kontrollera mätarplatsen före bytet.

För att vattenmätaren inte ska skadas, vara åtkomlig för avläsning eller utbyte och för att du snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en vattenläcka i fastigheten, ställer vi vissa krav för vattenmätaren. När vi installerar, flyttar eller byter vattenmätare hos er, kontrollerar vi att våra krav uppfylls. Har man en gammal fastighet där vattenmätarplatsen ej uppfyller kraven måst den åtgärdas före vattenmätarbytet.

Krav på mätarplatsen.

  • Två fungerande avstängningsventiler, en på var sida om vattenmätaren. Mätaren bör sitta i en vattenmätarkonsol med teleskopsdel.
  • Vattenmätaren ska vara lättåtkomlig. Fritt ovanför, nedanför och framför vattenmätaren.
  • Vattenmätaren ska sitta frostfritt.
  • OBS! Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga inför vattenmätarbytet.

Det är även bra om utrymmet tål vatten och har en golvbrunn.

Mätarkonsol.

Mätarkonsolen gör installationen stabilare vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar.

Kontrollera dina avstängningsventiler.

Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Det finns ett antal olika typer av avstängningsventiler. Om du har avstängningsventiler märkta med LK580 eller LK581 ska du med hjälp av en VVS installatör, byta ut dessa omgående innan mätarbytet.För din egen säkerhet bör du inte röra ventilerna då dessa modeller inte är tillförlitliga. Vid manövrering kan ventilen, helt utan förvarning, lätt gå sönder och orsaka skador i form av vattenläckor. Problemet sitter nämligen inne i ventilen och syns inte utanpå. Vi rör inga sådana här ventiler under några som helst omständigheter.

Ansvarsfördelning.

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med övriga utrustning, bland annat avstängningsventiler, konsol till vattenmätaren, och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnad för vattenmätare samt installation av mätaren.

Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

Kontakta en VVS-firma om du behöver åtgärda brister på din VA-installation, t.ex. för att byta eller montera ventiler och montera konsol. Borås Energi och Miljö AB samverkar med VVS-firman genom att stänga av vattnet ute på gatan (kostnadsfritt) vid samma tillfälle som bristerna åtgärdas. Kom ihåg att boka om din tid om du inte hinner åtgärda bristerna i din installation innan den förslagna tiden.

Varför vi ställer dessa krav på anordningarna?

Enligt § 20 i " Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA.

Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare, storlek och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till och frånkoppla mätaren.

Som huvudman för den allmänna VA-anläggningen äger vi rätten att bestämma vad som erfordras. Utifrån vår yrkeskompetens och erfarenhet har vi beslutat att alla vattenmätare i Borås Stad ska vara monterade med två fungerande avstängningsventiler, en på var sida av vattenmätaren och bör sitta i en vattenmätarkonsol.