Prissättning inför 2024.

Nästa års priser finns att läsa i prisbrevet som skickats ut till fjärrvärmekunderna.

En omvärld i stark förändring.

Vi upplever nu en omvärld i stark förändring. Rysslands invasionskrig i Ukraina har påverkat delar av vårt samhälle på ett sätt som har varit omöjligt att förutse och bilden vi hade för ett år sedan har helt förändrats. Kombinationen av en hög inflation som påverkar det allmänna prisläget i samhället och en helt förändrad energisituation i Sverige och i Europa påverkar kostnadsbilden dramatiskt när det gäller infrastrukturtjänster som fjärrvärme, vatten och avlopp och hantering av avfall.Samtidigt som kostnader i vår verksamhet ökar mycket på grund av utomstående omvärldsfaktorer arbetar vi fokuserat med att effektivisera processerna i bolaget och utnyttja tillgångarna bättre. Vi intensifierar även inköpsarbetet av biobränsle med tanke på otroligt tuffa marknadsförhållanden på området.

Nedan presenteras vilka prisjusteringar som kommer att införas från och med 2024-01-01 gällande
fjärrvärme, avfallshantering (kommunalt avfall) samt vatten och avlopp.

Fjärrvärmepriser.

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas med 8 procent inför 2024. Utfallet av prisförändringen kan bli olika för olika kunder beroende på individuella förbrukningsmönster och flödesuttag.

För en villakund med en energianvändning på 22 MWh/år innebär prisjusteringen en ökad kostnad på ca 100 kr/mån. För en kund motsvarande ”Nils Holgersson-fastigheten”, med en energianvändning på 193 MWh/år, innebär prisjusteringen en ökad kostnad på ca 1 215 kr/mån.

Den absolut största anledningen till att vi behöver höja prisnivån på fjärrvärmen är att marknaden för biobränsle dramatiskt har förändrats och detta har lett till drastiska kostnadsökningar. Minskad import av biobränslen från Ryssland, Belarus och Ukraina har lett till bränslebrist inom EU. Delar av svenskt biobränsle exporteras nu till EU, dessutom minskar tillgången på svenskt biobränsle på grund av konjunkturläget då både skogsavverkning och sågverk dragit ner på sin verksamhet. För vissa skogsbränslen har priset stigit med mer än 50 procent. I och med att samhället har gått in i en lågkonjunktur har även tillgången på avfallsbränsle sjunkit vilket innebär att det är konkurrens om avfallsbränslet vilket gjort att mottagningsavgifterna sjunkit kraftigt.

Tack vare att Borås fjärrvärme produceras med kraftvärmeteknik säljs el på elmarknaden och intäkterna från elförsäljningen hjälper till att stabilisera fjärrvärmepriserna. Dock är de prognostiserade marknadspriserna för el mycket lägre kommande säsong än förra. Elpriserna är också mycket varierande med både höga toppar och låga dalar.

För dig som vill göra ett aktivt miljöval kan vi erbjuda Bra Miljöval fjärrvärme.

Fjärrvärmelagen, Prisdialogen och nya avtalsvillkor.

För att ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa större öppenhet, kring till exempel priser, finns en särskild fjärrvärmelag. Detaljer kring fjärrvärmelagen går att läsa på Energimarknadsinspektionens hemsida www.ei.se.

Vi har under året tillsammans med många av våra största kunder diskuterat prisfrågan i enlighet med Prisdialogen (www.prisdialogen.se). Målsättningen är att fjärrvärmens prissättning ska vara långsiktig, stabil och förutsägbar och syftet med Prisdialogen är att kunden ska få en större insyn och påverkan när det gäller frågor om fjärrvärme.

Värmemarknadskommittén (samarbetsorgan mellan Energiföretagen och olika kundorganisationer) fastställde i mars 2023 nya allmänna avtalsvillkor för konsumenter. På borasem.se/avtal kan de nya avtalsvillkoren läsas samt vad som skiljer de gamla och nya avtalsvillkoren åt. De nya avtalsvillkoren börjar gälla i september 2023.

Återvinningstaxan - kommunalt avfall.

Det genomsnittliga priset i återvinningstaxan kommer att höjas med i genomsnitt 10 procent inför 2024. Återvinningstaxan består av flera taxor för olika återvinningstjänster under det kommunala ansvaret. Verksamheten för kommunalt avfall ska under en treårsperiod gå plus minus noll resultatmässigt och verksamheten finansieras via återvinningstaxan. Nu har vi ett ackumulerat underskott som behöver hämtas upp de kommande åren.

Det rådande världsläget med ökande kostnader i samhället påverkar verksamhetsområdet negativt med exempelvis stigande kostnader för drivmedel och matavfallspåsar.

Positivt är att projektet med det nya insamlingssystemet för villahushåll kommer slutföras under 2023 och vi kan konstatera att både budget och tidplan har kunnat hållas. Bolaget kommer få ersättning för insamlingen av förpackningar från villahushållen kommande år enligt regelverket för producentansvar.

Från årsskiftet blir även bolaget ansvariga för insamling av förpackningar från övriga hushåll och verksamheter i Borås. Även för detta kommer bolaget få en ersättning enligt regelverket för producentansvar, dock kommer det innebära en uppstartskostnad för verksamheten som bekostas av återvinningstaxan.

För ett hushåll med standardabonnemang motsvarar prisjusteringen en ökad kostnad på ca 24 kr/månad.

Vatten- och avloppstaxan.

Det genomsnittliga priset i Vatten- och avloppstaxan kommer att höjas med 11 procent inför 2024. En grundläggande princip i VA-ekonomin är självkostnadsprincipen och VA-verksamheten ska under en treårsperiod gå plus minus noll resultatmässigt. Efter minusresultat för 2022 och ett budgeterat underskott för 2023 har vi ett ackumulerat underskott som behöver täckas upp under kommande år.

Vi ser ökade kostnader framför allt för kemikalier, energipriser och finansiella kostnader.

VA-verksamheten står inför stora kommande investeringar; framför allt i ett nytt vattenverk men även renovering av Sjöbo vattenverk.

För ett hushåll med en årlig vattenanvändning på ca 115 m3, innebär prisjusteringen en ökad kostnad på ca 74 kr/månad.

Frågor?

Kontakta gärna vårt Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller besök vår hemsida borasem.se för mer information om våra priser och erbjudanden.

Förslaget till ovanstående prisjusteringar har tillstyrkts av Borås Energi och Miljös styrelse.

Återvinnings- och vatten- och avloppstaxan ska enligt bolagets ägardirektiv antas av Kommunfullmäktige i Borås.