Fastighetsnära bygg- och rivningsavfall.

Från och med den 1 januari 2023 är omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är Borås Energi och Miljö som får samla in denna typ av bygg- och rivningsavfall.

Om du som privatperson utfört en byggnation, rivning eller renovering skall avfallet lämnas på någon av våra återvinningscentraler eller i en container/storsäck som du beställer hem via Kundcenter på telefon 020-97 13 00. I båda fallen ska avfallet lämnas sorterat enligt nedan.

Har du däremot anlitat en hantverkare så räknas avfallet som att det har uppstått i yrkesmässig verksamhet och då finns inga krav på att lämna avfallet till oss.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall måste sortera avfallet i minst följande sex fraktioner:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Hårdplast (rör, PVC o.s.v.) ej plasttak, golvvärmerör som läggs i brännbart
 • Gips

Tryckimpregnerat virke och asbestavfall.

Avfall från hushåll bestående av tryckimpregnerat virke kan lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Material som innehåller asbest tas endast emot på Sobacken och ska lämnas väl inplastat tillsammans med ifylld blankett grundläggande karaktärisering.

Asbest finns främst i byggnader som är byggda före år 1979. Material som innehåller asbest kan ibland finnas även i något yngre byggnader och i äldre båtar. I bostadshus kan asbest finnas i:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • trummor, kanaler och aggregat för ventilation
 • asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • gasspisar; strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska du samla i täta förpackningar som byggplast eller dubbla plastsäckar. Dessa skall förslutas noggrant och märkas med en varningstext som innehåller ordet ”Asbest”.