Avfallsanläggningen på Sobacken.

Några kilometer utanför Borås utmed riksväg 41, på Sobacken, ligger vår avfallsanläggning. Till Sobackens avfallsanläggning kommer avfall från Borås hushåll och verksamheter, både restavfall, matavfall och återvinningsmaterial. Här kan du lära dig mer om vad som finns på avfallsanläggningen.

Hitta tilll Sobacken.

  • Från Borås, ta riksväg 41 mot Varberg.
  • Följ vägen i ca 7-8 km .
  • Sväng av vid avfart skyltad "Energi- och Miljöcenter".
  • Lastbilar med avfall eller biobränsle samt leveranser, sväng höger skyltat vågstation.
    För personbilar till besöksparkeringen - fortsätt rakt fram mot kontor, besökande.

Öppettider avfallsanläggningen Sobacken.

Måndag-torsdag 7.00-16.00.
Fredag 7.00-15.00.

Allt avfall och återvinningsmaterial som fraktas in på Sobacken vägs och kontrolleras. Den som transporterar in avfall på Sobacken ska fylla i en avfallsdeklaration som anger vad avfallet består av och varifrån det kommer. En mottagningsavgift per ton tas ut. Avgiften skiljer sig avsevärt åt beroende på vilken typ av avfall det rör sig om och ifall det är sorterat.

Till vår anläggning för biologisk behandling kommer ditt utsorterade matavfall och biologiskt avfall från företag. Det kan vara så väl slakteriavfall och produktionsspill från livsmedelsindustrier som överblivet livsmedel från butiker eller livsmedelsindustrin.

Pumpbart avfall som består av rent organiskt material går direkt in i anläggningens bufferttankar. Hushållsavfall och t.ex. avfall från livsmedelsbutiker måste först förbehandlas.

Hushållsavfallet krossas och mixas för att därefter gå igenom en stor press varefter det organiska materialet återfinns i pressvätskan. Det s.k. rejektet (rester av påsar och förpackningar) skickas till förbränning och blir till nyttig energi i form av fjärrvärme.

Det organiska materialet blandas i en bufferttank där nedbrytningen startar. Sedan pumpas slurryn in i rötkammaren där det finns olika grupper av bakterier som lever av det som pumpas in. Bakterierna är specialiserade på olika steg i nedbrytningen. Metangasbakterierna, som utsöndrar biogas, är sista länken i kedjan. Varje dygn matas rötkammaren med ca 130 m³ slam och lika mycket pumpas ut. Hela rötkammarens volym omsätts på drygt 20 dagar. För att säkerställa att alla eventuellt skadliga bakterier, som t.ex. salmonella, avdödas har vi en period om minst 10 timmar då inget nytt material pumpas in eller ut. I kombination med en temperatur på över 52 grader säkerställs att materialet hygieniseras. Detta är viktigt då det som pumpas ut ur rötkammaren används som gödningsmedel för åkermark, s.k. biogödsel. Biogödseln ersätter konstgödsel och sluter kretsloppet.

Idag talas det mycket i samhällsdebatten om återvinning, att avfall inte är skräp utan en råvara till industrin. Så gott som allt ingår i ett kretslopp där det omvandlas till något nytt som är användbart. Det man inte lika ofta hör om är hur vi skall handskas med det som är skadligt för oss människor och vår miljö. Det avfallet måste fasas ut ur samhället till en säker slutförvaring.

På Sobacken finns ett mellanlager för farligt avfall. Det farliga avfall som du lämnar till återvinningscentralen och farligt avfall från verksamheter transporteras först till Sobacken. Här sorteras och registreras kemikalier och annat som kommer in. Det farliga avfallet packas sedan om på ett mer rationellt sätt innan det transporteras vidare till demontering, återvinning och destruktion.

Vi har tillstånd att hantera 8 000 ton farligt avfall på Sobacken per år.

Deponi är miljöriktig slutförvaring för avfall som varken går att materialåtervinna eller energiåtervinna. Det kan vara inert material så som isoleringsmaterial eller förorenade massor. Tegel, betong och klinkers kan också läggas på deponi. Hanteringen leder till att skadliga ämnen inte hamnar i naturen.

Genom avgifter, restriktioner och förbud har mängden avfall som får läggas på deponi minskat avsevärt de senaste 20 åren. Det avfall som deponeras kan idag inte återvinnas. Det pågår forskning för att minska mängden avfall som deponeras ytterligare. Vi följer med i forskningsdebatten och hoppas på att i framtiden kunna minska det avfall som vi lägger på deponi.

På Sobacken har vi tillstånd att deponera 110 000 ton icke farligt avfall per år och 6000 ton farligt avfall per år.

Till bränsleberedningen kommer påsarna med restavfall som du lägger i ditt avfallskärl. Hit kommer också brännbart avfall från återvinningscentralerna och brännbart verksamhetsavfall. I bränsleberedningen krossas avfallet för att göra det lämpligt som bränsle i avfallspannorna på Ryaverket där vi omvandlar det till fjärrvärme och el.

Vi har tillstånd att hantera 150 000 ton brännbart avfall per år.

Återvinningsytan används som mellanlagring/sortering för olika materialslag så som blandat avfall, impregnerat trä, gips och plast mm. Här finns också en materialhall för förpackningar och tidningar från hushållen. De olika materialslagen hämtas av olika mottagare för att återvinnas och användas som råvara i industrin för tillverkning av nya produkter.

Allt förorenat vatten från avfallsanläggningen samlas upp i en lakvattendamm. I lakvattendammen luftas vattnet för att oxidera bort illaluktande svavelgaser. Vi tar prover på vattnet varje månad för att kontrollera vilken mängd metaller, kväve, fosfor och andra ämnen som vattnet innehåller. Lakvattnet går sedan i ledning till avloppsreningsverket.

GPS-koordinater.

WGS84: 57°39’29.3”N 12°55’04.5”E
WGS84: DDM57°39.118'N 12°55.041'E
WGS84 decimal (lat, lon): 57.651968, 12.917347
RT90: 6395563, 1327609
SWEREF99 TM: 6391872, 375716