Så funkar fjärrvärme.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning. I Borås produceras fjärrvärmen vid våra kraftvärmeverk på Ryaverket och Sobacken.

Värme från hushållsavfall och rester från skogen.

Fjärrvärme är varmt vatten som via underjordiska ledningar förs ut till villor och fastigheter i Borås. För att värma upp vattnet som cirkulerar i fjärrvärmeledningarna använder vi olika former av bränslen som förbränns vid våra kraftvärmeverk på Ryaverket och Sobacken. Idag kommer merparten av värmeenergin från sorterat hushållsavfall och biobränslen som till exempel rester från skogsavverkning. På så sätt tar fjärrvärmen vara på det som annars skulle gått till spillo.

Vattnet i ledningarna är mellan 70 och 120 grader beroende på årstid och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp såväl husets element som varmvattnet i kranen. Det avsvalnade vattnet går sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så att de blir isfria.