Avfall till deponi

Avfall som körs till en avfallsanläggning för deponering ska vara karakteriserat. Kriterierna för och förfarandet kring mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall föreskrivs i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, se Naturvårdsverkets hemsida.

Karakterisering av avfall

Det är avfallsproducentens skyldighet att karakterisera avfallet. Som avfallsproducent räknas var och en som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall eller var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Vad en karakterisering ska innehålla är olika beroende på vilken typ av avfall det rör sig om. Borås Energi och Miljö tar emot icke farligt avfall och asbest för deponering på avfallsanläggningen Sobacken. För att avfallet ska tas emot måste en kontroll som visar om materialet kan materialutnyttjas eller återvinnas vara gjord. Endast avfall som inte kan materialutnyttjas eller återvinnas får deponeras.

Om din verksamhet fortlöpande producerar samma typ av avfall kan en och samma karakterisering löpande gälla allt avfall från din verksamhet. En gång per år kontrolleras då om avfallet fortfarande stämmer överens med det som står i karakteriseringen.

För avfall till deponi använd vår blankett Grundläggande karakterisering Pdf, 186.4 kB.. Maila blanketten till gk@borasem.se för godkännande. Detta skall ske ett par dagar innan avfallet ska lämnas.

För mer info om EWC-koder osv se avfallsförordningen.

Asbest

Använd detta formulär för karaktärisering av asbest. Vi tar emot asbest mellan kl 7-15 måndag till fredag.Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.