Negativ klimatpåverkan?

Det är positivt!

Genom bland annat avfallshantering, fjärrvärme och biogas kunde vi i Borås förra året minska vår gemensamma klimatpåverkan med 200 000 ton koldioxid. Det är lika mycket som om alla boråsare hade flugit till New York. Tur och retur. Tack för din insats.

Omställningen från fossila till förnybara bränslen har haft stor effekt på klimatpåverkan de senaste 50 åren. Det är så klart flera faktorer från samhället i stort som påverkar klimatet, men om man relaterar det till mängden levererad energi så kan vi konstatera att vi idag är mångdubbelt bättre ur klimatsynpunkt jämfört med år 1965. Detta trots att de andra alternativen för el- och värmeproduktion också har blivit betydligt bättre jämfört med för 50 år sedan.

Hur mäts klimatpåverkan?

När något tillverkas och säljs så går det åt energi, råvaror, transporter etc i någon form, vilket ger ett klimatavtryck. Men kan produktion av produkter och tjänster bidra till att klimatpåverkan totalt sett minskar? Ja, faktiskt. Och så är fallet när det gäller de klimatsmarta produkter och tjänster som vi på Borås Energi och Miljö erbjuder. Men hur är det möjligt?

Klimatpåverkan kan delas upp i två grupper:

 

 

Direkt klimatpåverkan:

Direkt klimatpåverkan visar de utsläpp som Borås Energi och Miljös verksamhet ger upphov till. Här återfinns framförallt skorstensutsläpp från produktionsanläggningar men även transporter, arbetsmaskiner, tjänsteresor, mm. I denna grupp är utsläppen från förbränningen av avfall den absolut största posten.

Indirekt klimatpåverkan:

Indirekt klimatpåverkan är utsläpp som sker utanför Borås Energi och Miljös system av andra företags verksamheter, men som konsekvens av vårt agerande. Exempel på detta är de utsläpp som orsakas av att producera och transportera biobränsle och avfall till anläggningarna. Begreppet inkluderar också de utsläpp som uppkommer i samband med de produkter vi på Borås Energi och Miljö levererar.

Hur mycket har utsläppen minskat?

När vi nu vet vilka faktorer som innebär en tillförd klimatpåverkan, kan vi börja ägna oss åt det riktigt roliga: hur mycket koldioxidutsläpp har vi lyckats undvika genom våra produkter och tjänster?

Tack vare bidraget av samhällsnyttiga tjänster såsom fjärrvärme, el, fjärrkyla, fordonsdrivmedel, avfallshantering och återvinning med lägre klimatpåverkan än alternativa produkter så minskade utsläppen av koldioxid med drygt 200 000 ton.

Att summan av all klimatpåverkan är negativ innebär att det uppstår mindre utsläpp med vår verksamhet än utan.

200 000 ton koldioxid– hur mycket är det?

Som om du hade kört från Borås till Rom och hem igen. 215 000 gånger...

...som om alla boråsare hade tagit bussen till Alperna. 36 gånger per person...

...eller om alla i Borås hade flugit till New York. Tur och retur.

Hur kommer klimatpåverkan att se ut 2018?

Även om vi kan vara nöjda med resultatet 2015 så återstår mycket hårt arbete för att nå vår långsiktiga plan. Vår vision är att göra Borås till en fossilbränslefri stad. I planen ingår bland annat uppförandet av Energi- och Miljöcenter – vårt nya kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken. Anläggningen beräknas vara i full drift under 2019 och kommer att förändra vår bränslemix och öka den sammanlagda produktionen av förnybar el och värme.

Det nya kraftvärmeverket kommer att producera el från förnybara bränslen, till exempel biobränslen från skogen, som till stor del ersätter fossilbränslebaserad elproduktion i det nordeuropeiska elnätet. Detta kommer i sin helhet att ge positiva effekter redan inför 2018 års klimatbokslut.

I figuren visas en prognos för utvecklingen av klimatbokslutet från 2015, samt en prognos för år 2018 som visar att vi preliminärt kommer att minska den globala klimatpåverkan med totalt 287 700 ton koldioxid. Prognosen är också ett tydligt kvitto på den stora klimatnytta vår verksamhet bidrar till, både idag och i framtiden.

 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.