Taxor och bestämmelser

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften debiteras i samband med nyanslutningar, om- och tillbyggnader och är en engångsavgift. För en villa med en förbindelsepunkt och en tomtyta på 800 kvadratmeter ansluten till vatten, avlopp och dagvatten är anläggningsavgiften 142 090 kronor.

Här kan du göra en beräkning av hur stor din anläggningsavgift blir.

Brukningsavgifter

Fast avgift
Denna avgift är beroende av mätarstorleken och är för en villa
2 504 kronor per år.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften är 25,75 kronor/kubikmeter vatten.

Alla avgifter är inklusive moms och grundar sig på
VA-taxa för 2016.

Kontraktsbestämmelser

Som kontraktsbestämmelser gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Borås Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning) och information om vatten och avlopp för bostadsfastigheter.
Här hittar du Vattentjänstlagen.länk till annan webbplats

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö